تازه های کتاب

تازه های کتاب


بازدید : 300 نفر

کتاب برند سازی در هفت گام

گام به گام تا خلق یک برند

در روزگاری زنگی می کنیم که مفهوم جهانی شدن را بیش از گذشته حس می کنیم. برنج تایلندی می خوریم، از ظروف ایتالیایی استفاده می کنیم، لباس ترک می پوشیم، با تلفن فنلاندی صحبت می کنیم، کفش چینی به پا می کنیم، اتومبیل ژاپنی و کره ای سوار می شویم و....

در این میانه برای این که ما هم به عنوان کشوری به نام ایران، نقشی به جز فقط مصرف کردن بر سر سفره جهانی داشته باشیم باید در زمینه ی تولید، بازاریابی و برندسازی کاری کنیم.

برند سازی با دانش برند سر و کار دارد

برای عبور از معمولی بودن باید به برند شدن پلی زد. دو پایه ی اصلی پل که باید ایجاد شوند، عبارت اند از

  1. آگاهی از برند، به شکلی که مصرف کننده توانایی شناسایی و یادآوری برند شما را از روی عناصر بصری آن در شرایط مختلف داشته باشد

2) تداعیات )تصاویر ذهنی ( از برند، مجموعه ای از ادراکات و احساسات مصرف کننده درباره ی برند است که توسط ارتباطات یکپارچه ی برند یا هر چیزی که درباره ی برند تجربه ی شخصی ایجاد می کند، ساخته می شود. اگر برند خوبی بسازیم، صاحب سرمایه شده ایم که هیچ دزدی نمی تواند آن را از ما برباید. برندسازی موفق یعنی این که محصول شما پس از هر خرید دوباره خریده شود؛ و بزرگ ترین موفقیت در زمینه ی ارتباط با مشتری برای هر برند دقیقا لحظه ای است که مشتری آن را به دیگران هم معرفی نماید. کتاب برندسازی در هفت گام کتابی است که فرآیند برندسازی را گام به گام تشریح می کند:

گام نخست: پژوهش، جایگاه سازی و طراحی برند

گام دوم: توسعه ی محصول و قیمت گذاری

گام سوم: ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی )تبلیغات و روابط عمومی( در ساخت برند

 گام چهارم: برنامه های ترویج فروش در ساخت برند

گام پنجم: برنامه های توزیع در ساخت برند

 گام ششم: روندهای جدید و برنام ههایی برای ایجاد وفاداری

گام هفتم: برنامه هایی برای سودآوری مالی و آینده پژوهی

پس این شما و این هفت خوان ساخت برند؛ هفت گامی که با آن راه برندسازی آغاز می شود و با مدیریت برند همواره ادامه میکیابد.

چاپ نخست کتاب "برندسازی در هفت گام " نوشته ی فرزاد مقدم در 240 صفحه توسط انتشارات سیته به چاپ رسیده است.